Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-KO-2022-000505 date23.05.2022, publikuar me date 15.06.2022 (L94114002C - Ardi Ropi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-000398 date16.02.2022, shpallur me date 02.03.2022 (M02208032H - YELLOW MOOD 25)

Shkarko vendimin

Vendim K.A.GJ. date 22.11.2021(J64102248C - San Tara Shpk)

Shkarko vendimin

Vendim Perfundimtar date 02.09.2021(M19026001I - Netfix)

Shkarko vendimin

VendimPerfundimtar (L52310032B - Filip Gjokaj)

Shkarko vendimin