Njoftimi i aksidentit në punë vjen nga:

 • Punëdhënës (që është dhe detyrim ligjor);
 • Punemarrës;
 • Qendër spitalore;
 • Media;
 • Individ.

Njoftimi i çdo lëndimi në punë është detyrim që rrjedh nga ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 ”Për inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës”.

Njofto Aksident në Punë:

 • Numër telefoni +35542368473

 • Plotësoni formën e njoftmit si mëposhtë

  Punëdhënës/Individ/Media/qendër spitalore, etj(njoftuesit)

  Emri i subjektit ku ka ndodhur aksidenti

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ku ka ndodhur aksidenti*

  Adresa e subjektit

  Përshkrimi i ngjarjes (sa më shumë detaje që dini rreth aksidentit):*