May 26, 2018 marin

Work permit To work outside of normal time

Equip with Work permit “To work outside of normal time” This work permit is required for any natural or legal person, domestic or foreign, private or public, who exercise profit or non-profit economic activity in the territory of the Republic of Albania which, for major reasons for the timely performance of an activity, require work to beyond normal daily or weekly working hours for a certain period of time. (details on e-business services),

  Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

  Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

  NIPT-i*

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti

  Adresa e saktë ku ushtron aktivitetin(adresë qëndër dhe filialin ku do të punohet me orë shtesë)

  Numër kontakti

  Adresë mail-i

  Kërkesa juaj është:*