February 25, 2019 marin

PËRBËRJA E KOMISIONIT TË ANKIMIT

Në përbërje të tij “Komisioni i Ankimimit” ka:

Kryetar Kryeinspektor i ISHPSHSH-së
Anëtar Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës
Anëtar Përgjegjës i Sektorit Juridik
Anëtar Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit të Shëndetit në Punë
Anëtar Inspektor pranë Kryeinspektorit