e – Sherbime për punëmarrësit

e – Sherbime për punëmarrësit

Në këtë seksion të faqes përmes komunikimit me Ju, keni të drejtën e ankimit (ISHPSHSH-ja, sipas ligjit, ruan gjithmonë anonimatin) dhe të drejtën e informimit përmes postës elektronike !

ANKOHU

e-Sherbime (për mënyrën e zgjidhjes së ankesës suaj, përmes postës elektronike nese kërkohet)

Ankohu :
Ankesat, janë një burim i rëndësishëm i informacionit mbi shkeljet e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punësimit apo të kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë të punëmarrësve.
Inspektorët e punës janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e ankesës.

INFORMOHU