Kartele informuese-autorizim per leje pune ushtrim aktiviteti

Para vënies në punë të ndërmarrjes sipas detyrimit ligjor subjekti (të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë) para fillimit të aktivitetit ose para hapjes së një kantjeri të ri, apo zgjerim te aktivitetit ekzistues, hapjes së vendeve të reja të punës
Kërkon Leje Pune:

Kërkesa vjen nga vetë subjekti, ketu:

  Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

  Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

  NIPT-i*

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti*

  Adresa e sakte ku ushtron aktivitetin(adresë qëndër dhe filialin ku do të punohet)

  Numër kontakti

  Adresë mail-i

  Kërkesa juaj është:*

  E rëndësishme: Pas kësaj kërkese subjekti do të njoftohet për ditën e vizitës inspektuese për këtë qëllim si dhe dokumentacionin e duhur për aprovimin/lëshimin e këtij autorizimi/leje.

  Autorizimi apo refuzimi i tij (për arsye ligjore) mund tju dergohet edhe përmes postës zyrtare pas kryerjes së vizitës inspektuese.

  Kujtesë: Duhet te dini paraprakisht që
  Dokumentacioni që verifikon dhe kontrollon inspektori i punës specifikisht për trajtimit e Kërkesës suaj është:

  1. Dokumentin e instalimeve te makinerive dhe paisjeve
  2. Kerkesa e subjektit
  3. Listen e lendeve te rezikshme qe do te perdoren
  4. Planin, projektin e vendeve te punes
  5. Siperfaqen dhe vellimin e vendit te punes