Emër Mbiemër (i/e Ankuesit)*

  Adresa Juaj(i/e Ankuesit/sve)*

  Adrese mail-i

  Numër kontakti (i/e Ankuesit/sve)*

  Emri i subjektit ndaj të cilit po ankoheni*

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ndaj të cilit po ankoheni*

  Adresa e subjektit ndaj të cilit ankohesh

  Ankesa juaj është:*