KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Vëndi i shqyrtimit të
ankimit
Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Oktapus Tiranë Drejtoria Qëndrore e
ISHPSHSH-së
05.03.2020 12:00