1. Pjesmarrja e punëtorëve në problemet e Sigurisë dhe të Shëndetit në Punë. Guide praktike

2. Vende Pune të Shëndetshëm Të punojmë së bashku për parandalimin e riskut. Shkarko leaflet

3. Vlerësimi i riskut Zbatimi në praktikë.  Shkarko dokumentin

4. Manualin Praktik për Vlerësimin e Riskut në Punë Manual pdf Manual word

5. Udhezuesi per Praktiken ne Vendin e Punes  Shtojcat , Udhezues 2016

 

—————————

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË

INSPEKTORATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d Struktura  organizative p.sh: 1)Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare, 2)Referojuni pikës 3 të nenit 7, ose 3) Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari.. p.sh: Referohet menuja përkatëse në faqe zyrtare. p.sh: Koordinatori; Titullari osenëpunësi i deleguar prej tij.
Akte ndërkombëtareligje;akte nën ligjore;dokument politikash;dokument tjetër. Neni 7/1/b
 1. LIGJ, Nr 10433, date 16.6.2011 PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Shkarko dokumentin
 2. LIGJ Nr.9634, datë 30.10.2006 PËR INSPEKTIMIN E PUNËS DHE INSPEKTORATIN SHTETËROR TË PUNËS, i ndryshuar Shkarko Dokumentin
 3. Kodi i Punes  Shkarko dokumentin
 4. VKM Nr. 594 date 22-12-1997″Per rregjistrin qe mban punedhenesi per punemarresit e tij”  vkm 594_22/12/1997
 5. VKM Nr.513, datë 30.7.2004 “PËR KLASIFIKIMIN E VEPRIMTARISË DHE PËR DOKUMENTACIONIN E PROCEDURËN PËR DHËNIEN  E LEJES NGA INSPEKTORI I PUNËS, PARA VËNIES NË PUNË TË NDËRMARRJES” 513_30/07/2004
 6. VKM Nr .445, date 26.6.2003  PER INSPEKTIMIN E PUNES SE DETAREVE  445_26/06/2003
 7. Legjislacioni lidhur me Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
 8. Ligji Nr. 10237 “ Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ”    Ligj_Nr.10237/ 18.02.2010
 9. VKM-ja Nr 562 datë 03.07.2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.  VKM 562_03.07.2013
 10.  VKM-ja Nr.563 datë 03.07 2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”. VKM_563_03.07.2013
 11.  VKM-ja Nr.564 datë 03.07.2013, Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”.  VKM_564_03.07.2013
 12. VENDIM KM Nr.312, datë 05.05.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË NË KANTIER”  VKM 312_05.05.2010
 13. VENDIM KM Nr.108, datë 09.02.2011“PËR AFTËSITË QË DUHET TË PLOTËSOJNË PUNËMARRËSIT, PERSONAT DHE SHËRBIMET E SPECIALIZUARA, QË MERREN ME ÇËSHTJET E SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË”  Vendim_108_9/2/2011
 14. VENDIM Nr.527, datë 23.4.2008 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.512, DATË 31.5.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE”    VENDIM 527 23.04.2008
 15. VENDIM Nr. 195, datë 11.4.2007 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PËR PERSONAT E TRAFIKUAR OSE NË RREZIK TRAFIKIMI  195_11.04.2007
 16. VENDIM Nr.505, datë 13.7.2011 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT
  SHOQËROR PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE JOPUBLIKE Vendim i KM_505_13.07.2011
 17. V E N D IM Nr. 209, date 14.4.2006 PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TE DOKUMENTACIONIT TE NEVOJSHEM PER PRANIMIN E PERSONAVE NE INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR VKM 209, date 14.4.2006
 18. VENDIM Nr. 658 , date 17.10.2005 PER STANDARDET E SHERBIMEVE SHOOERORE  VKM 658, 17.10.2005

Konventa te ILO te ratifiku ara nga Republika e Shqiperise

 1. K 171         PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.171 “MBI PUNËN E NATËS”,       1990 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data e botimit: 26-03-2004;
 2. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.174 “PARANDALIMI I AKSIDENTEVE TË RËNDA NË INDUSTRI, 1993”” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS  Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 40, Faqe 1183; Data e botimit: 25-07-2002;
 3. PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË VITIT 2002 TË KONVENTËS NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981” Fletorja Zyrtare: Viti 2003, Nr 97, Faqe 4206; Data e botimit: 03-12-2003
 4. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.95 “MBROJTJA E PAGAVE, 1949”,TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 851; Data e botimit: 07-06-2001
 5. PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.151 “MARRËDHËNIET E PUNËS (SHËRBIMI PUBLIK)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS  Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data e botimit: 27-12-1998;
 6. PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.144 “KONSULTIMI TRIPALËSH (STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË PUNËS)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1131; Data e botimit: 27-12-1998;
 7. PËR MIRATIMIN NË PARIM TË KONVENTËS NR.143 “PËR PUNËTORËT MIGRANTË (DISPOZITA PLOTËSUESE), 1975” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, BËRË NË GJENEVË  Fletorja Zyrtare: Viti 2005, Nr 63, Faqe 2293; Data e botimit: 16-08-2005;
 8. PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.102 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURIMET SHOQËRORE (STANDARDET MINIMALE) Fletorja Zyrtare: Viti 2005, Nr 95, Faqe 3035; Data e botimit: 15-12-2005
 9. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.176 “SIGURIMI DHE SHËNDETI NË MINIERA, 1995” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1706; Data e botimit: 17-10-2002;
 10. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.154 “BISEDIMET KOLEKTIVE, 1981” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data e botimit: 21-02-2002;
 11. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR. 175 “PUNA ME KOHË TË PJESSHME, 1994” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1714; Data e botimit: 17-10-2002;
 12. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.182 “FORMAT MË TË KËQIA TË PUNËS SË FËMIJËVE, 1999” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 708; Data e botimit: 18-05-2001
 13. PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.173 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “MBROJTJA E PRETENDIMEVE TË PUNËTORËVE NË RAST FALIMENTIMI TË PUNËDHËNËSIT”, 1992
 14. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.97 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR MIGRACIONIN PËR PUNËSIM”, E RISHIKUAR” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 98, Faqe 6683; Data e botimit: 20-12-2004;
 15. PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.26 “KRIJIMI I MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 848; Data e botimit: 07-06-2001
 16. PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SHËRBIMET E PUNËSIMIT, C 88, 1948”KONVENTA E SHËRBIMIT TË PUNËSIMIT C88, 1948 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data e botimit: 03-10-2008
 17. PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR POLITIKËN E PUNËSIMIT, C 122, 1964”  Konventa 122           Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7382; Data e botimit: 03-10-2008;
 18. Konventa  87 Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data e botimit: 27-12-1998;
 19. Konventa  88  Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data e botimit: 03-10-2008;
 20. Konventa 131 Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 712; Data e botimit: 18-05-2001;
 21. Konventa  98  Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73;     Data e botimit: 21-02-2002;
 22. Konventa  6    Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data e botimit: 26-03-2004;

 

Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare Sektori Juridik
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurate ankimit të vendimit përkatës. Neni 7/1/c/g
 1. Adresa postare: Drejtoria Qendrore e ISHPSHSH , Rruga Dervish Hima, (pas Shtepise se femijes Zyber Hallulli), Tirane
 2. Posta elektronike: info@sli.gov.al
 3. Posta elektronike ne rast ankese: ankesa@sli.gov.al
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,orarin e punës,emrin dhe kontaktete koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç
 1. Drejtoria Qendrore e ISHPSHSH , Rruga Dervish Hima, (pas Shtepise se femijes Zyber Hallulli), Tirane Tel 042368466 info@sli.gov.al
 2. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Tirane Rruga Dervish Hima, (pas Shtepise se femijes Zyber Hallulli)
 3. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Berat Lagjia 28 Nentori Berat.
 4. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Diber Prane Drejtorise rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit Diber.
 5. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Durres Lagjia 6 Rruga A Goga. Durres
 6. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Kukes Godina e Prefektures Kati i 4 Kukes.
 7. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Shkoder Lagjia Qemal Stafa, Bulevardi Zogu I Pare , Shkoder.
 8. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Lezhe Lagjia Beslidhja, Dy kullat, Lezhe
 9. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Elbasan Lagjia Brigada 17 Sulmuese Rruga 11 Nentori Prane Prefektures Elbasan.
 10. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Fier , Lagjia 16 Prilli Rruga Llukan Toska Prane drejtorise se formimit Profesional Fier.
 11. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Gjirokaster. Lagjia Pazar , Rruga Alqi Kondi. Gjirokaster
 12. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Korce Lagjia 18 Rruga 1 Maji Korce.
 13. Dega Rajonale e ISHPSHSH, Qarku Vlore, Rajoni 3 Rruga Transballkanike , prane Zyres se Punesimit Vlore,

Koordinatori per te drejten e informimit:

Shkelqim Tarelli Specialist , shkelqim.tarelli@sli.gov.al , 042368466

Përshkrimi procedurave të zgjedhjes,kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d
Mekanizmat monitorues;raporte  auditi;dokumentet me tregues performance Neni7/1/dh
Buxheti Neni 7/1/e
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë
Shërbimet e autoritetit për publikun. Neni7/1/f  
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj
Mbajtja e dokumentacionit nga AP Neni 7/1/h
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8të këtij ligjit nr.119/2014. Neni 7/1/i  
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k
Informacione të tjera  të dobishme Neni 7/1/l  Raport vjetor 2015 , strukture 2014 ishpshsh , Urdheri nr. 96, date 7.6.2016 ndryshim Strukture ISHPSHSH

 

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 

Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.