Inspektimi ne subjektet ku perdoren substanca te rrezikshme dhe agjentet biologjike si dhe mbrojtja ndaj tyre
gjate perdorimit ne pune . Nje udhezues praktik udhezues per substancat e rrezikshme

Vende Pune të Shëndetshëm Të punojmë së bashku për parandalimin e riskut  pr 2012-13

Parandalimi i aksidenteve dhe i gjendjes së keqe shëndetësore tek pastruesit  (E fact 36)

Agjensia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë – Shkarko dokumentin

Si të transmetohet informacioni mbi SSHP-në me efektivitet: rasti i substancave të rrezikshme  (E fact 44)

Agjensia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë – Shkarko dokumentin

 • Lista e kontrollit për parandalimin e pozicioneve të këqia të trupi gjatë punës e-fact 45
 • PROMOVIMI I SHENDETIT MENDOR NE SEKTORIN E KUJDESIT SHENDETESOR e-fact 46
 • Mbështetja e shëndetit në sektorin e transportit e-fact 47
 • MIREMBAJTA E SIGURTE – ASBESTI NE MIREMBAJTJEN E NDERTIMIT e-fact 48
 • MIRËMBAJTJE E SIGURTË – SEKTORI I GUROREVE e-fact 49
 • Skema për Eksperiencën e Punës: këshilla për edukatorët mbi shënndetin dhe sigurinë efact06
 • Përfaqësuesit e sigurisë së punëtorëve dhe mbrojtja e  punëtorëve të rinj  efact07
 • Një paraqitje statistikore e shëndetit dhe e sigurisë në punë për punëtorët e rinj efact08
 • Çrregullimet muskulore e skeletore të lidhura me punën (CMS): një hyrje efact09
 • Kuptimi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit, të risqeve psikosocialë dhe të pjesmarrjes së punëtorëve në vendine punës mbi bazën e rezultateve të ESENER Shkarko dokumentin
 • Njohje me substancat e rrezikshme në ambjentin e punës insp subst rrez
 • Inspektimi për shëndetin në punë insp sh
 • Pjesmarrja e punëtorëve në problemet e Sigurisë dhe të Shëndetit në Punë  guide web
 • Udhëheqja e lartë në çeshtjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë lead guide

SHËRBIMI I KËSHILLIT

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


TRAJNIME

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.