Organograma e Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore

organogram final

Struktura e ISHPSHSH, baza ligjore. strukture 2014 ishpshsh , Urdheri nr. 96, date 7.6.2016 ndryshim Strukture ISHPSHSH

Rregullore e brendshme e ISHPSHSH Rregullore 2016

Kodi i Etikes se Inspektorit   urdher_nr_28_date_17.04.2014

Untitled Document