Lista e Institucioneve te perkujdesit shoqeror ne supervizionin e ISHPSHSH  SHkarko dokumentin

 

Legjislacioni lidhur me Standartet e Shërbimeve Shoqërore

 

LIGJ Nr.10 433, datë 16.6.2011
PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË  Ligj_10433_16.06.2011

L I G J Nr. 9355, datë 10.03.2005
PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE  Ligji 9355 dt 10.03.2005

VENDIM Nr. 658, datë 17.10.2005 PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE SHOQËRORE   VKM_658_17.10.2005

VENDIM Nr. 659, datë 17.10.2005
PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, PËR FËMIJËT NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE  VKM_659_17.10.2005

VENDIM Nr. 821, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR TË MOSHUARIT NË QENDRAT REZIDENCIALE VKM_821_06.12.2006

VENDIM Nr. 822, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, NË QENDRAT REZIDENCIALE DHE DITORE VKM 822_06.12.2006

VENDIM Nr.823, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR TË MOSHUARIT NË QENDRAT DITORE VKM_823_06.12.2006

VENDIM Nr. 512, datë 31.5.2006
PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE  VENDIM 512 31.05.2006

VENDIM Nr.527, datë 23.4.2008
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.512, DATË 31.5.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE”    VENDIM 527 23.04.2008

VENDIM Nr. 195, datë 11.4.2007
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PËR PERSONAT E TRAFIKUAR OSE NË RREZIK TRAFIKIMI  195_11.04.2007

VENDIM Nr.505, datë 13.7.2011 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT
SHOQËROR PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE JOPUBLIKE Vendim i KM_505_13.07.2011

V E N D IM Nr. 209, date 14.4.2006
PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TE DOKUMENTACIONIT TE NEVOJSHEM PER PRANIMIN E PERSONAVE NE
INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR VKM 209, date 14.4.2006

VENDIM Nr. 658 , date 17.10.2005
PER STANDARDET E SHERBIMEVE SHOOERORE  VKM 658, 17.10.2005    ardian stafa


Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.