INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Një staf specialistësh

Na kontaktoni
sherbimet-e-inspektoriatit

Denonco

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

informacion-per-punemarresit-bizneset-qendra-perkujdesje

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

our-philosophy-is

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!


Klikoni nëse keni pyetje

ankim-vendimi

Ankim Vendimi

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Vëndi i shqyrtimit të
ankimit
Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Oktapus Tiranë Drejtoria Qëndrore e
ISHPSHSH-së
05.03.2020 12:00

 

lajme-dhe-aktivitete

Të nderuar Punëdhënës!

Me qëllim për t’iu ardhur sadopak në ndihmë  në zbatimin sa më korrekt të kërkesave ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë, e veçanërisht në hartimin dhe përpilimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut,si një dokument bazë, ku duhet të përfshihen të gjithë elementët në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe ato specifikë, si mbrojtja nga zjarri, zhurmat, dridhjet, ajrimi, ndriçimi, rrezatimi  etj, si dhe masat e marra kundrejt tyre, po ju listojmë emrat e disa kompanive të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. (more…)

Interview with Mr. Arben Seferaj, General Director of State Labour and Social Issues Inspectorate, Albania.

In Albania, work accidents are among the top five causes of unnatural deaths. In 2019, there have been 131 accidents with 30 fatalities and 90 people injured; 10 people died in the (more…)

Operatorët ekonomikë duhet të ndërgjegjësohen mbi detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Punës për të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë punonjësit e tyre pavarësisht gjinisë apo karakteristikave të tjera, (more…)

front-page

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Të gjitha subjektet ekonomike,

kanë detyrimin të njoftojnë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore,  gjeneralitetet dhe licensen e personit përgjegjës për shëndetin në punë.

KËTO NJOFTIME JENI TË DETYRUAR T’I BËNI NË ADRESËN E-MAIL

info@sli.gov.al

 Masa e protokolle për çdo aktivitet, të përcaktuara në Udhëzues për:

“REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME NDAJ SUBJEKTEVE TË BIZNESIT QË LEJOHEN TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”,

do t’i gjeni në linkun:

https://e-albania.al/PopupBizneset/protokollet.html