Legjislacioni lidhur me Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

 

VKM nr. 371, datë 18.5.2016 “Për miratimin e Dokumentit Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 2016–2020 dhe planit të veprimit të zbatimit të tij”,    botuar ne Fl Zyrtare nr.90/2016, 27 maj 2016  shkarko dokumentin

 

Ligji Nr. 10237 “ Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ”    Ligj_Nr.10237/ 18.02.2010

 

VKM-ve të dala në zbatim të këtij ligji, përkatësisht:

  • - VKM-ja Nr 562 datë 03.07.2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.  VKM 562_03.07.2013
  • - VKM-ja Nr.563 datë 03.07 2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”. VKM_563_03.07.2013
  • - VKM-ja Nr.564 datë 03.07.2013, Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”.  VKM_564_03.07.2013

 

VENDIM KM Nr.312, datë 05.05.2010
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË NË KANTIER”  VKM 312_05.05.2010

 

VENDIM KM Nr.108, datë 09.02.2011
“PËR AFTËSITË QË DUHET TË PLOTËSOJNË PUNËMARRËSIT, PERSONAT DHE SHËRBIMET E SPECIALIZUARA, QË MERREN ME ÇËSHTJET E SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË”  Vendim_108_9/2/2011

 

VENDIM Nr.107, datë 9.2.2011 “PËR PËRBËRJEN, RREGULLAT E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË DHE PËRFAQËSUESIT TË PUNËMARRËSVE” Vendim_107_keshilli_i_sigurise

 

VENDIM  Nr. 788, datë 14.12.2005
PËR PËRCAKTIMIN E AKSIDENTIT NË PUNË OSE PËR SHKAK TË PUNËS Vkm_nr_788_dt_14_12_2005

VENDIM Nr.461, date 22.7.1998
PER REGJISTRIN QE MBAN PUNEDHENESI PER AKSIDENTET NE PUNE DHE PER SEMUNDJET PROFESIONALE 461_22/07/1998

 

VENDIM Nr. 520, datë 6.8.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË”  vkm 520 6.8.2014

 

VENDIM Nr. 521, datë 6.8.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS”  vkm 521 6.8.2014

 

VENDIM  Nr. 522, datë 6.8.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË”   vkm 522 6.8.2014

 

VENDIM  Nr. 523, datë 6.8.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA”  DHE PËR SHFUQIZIMIN E PIKAVE 15.1 DERI 15.10, TË ANEKSIT V, TË VENDIMIT NR. 312, DATË 5.5.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR SIGURINË NË KANTIER”  vkm 523 6.8.2014

 

VENDIM  Nr. 550, datë 27.8.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME EKSPOZIMIN NDAJ AGJENTËVE BIOLOGJIKË NË PUNË”   vkm 550 27.8.2014

 

Në zbatim të Ligjit Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë janë miratuar këto rregullore:

Miratuar më 2010:

• VKM Nr 312, datë 5.5.2010, për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”.

• VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010 për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”.

Miratuar më 2013:

• VKM Nr. 562, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.

• VKM Nr. 563, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.

• VKM Nr. 564, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.

Miratuar më 2014:

• VKM Nr. 520, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”.

• VKM Nr. 521, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran shfaqës”.

• VKM Nr. 522, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë”.

• VKM Nr. 523, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” dhe shfuqizimin e paragrafit 15.1 deri 15.10, të Shtojcës V, të VKM Nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.

• VKM Nr. 550, datë 27.8.2014 për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”.

• VKM Nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin e punës”.

• VKM Nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e punës”.

• VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në vendin e punës”.

• VKM Nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e punës”.


Untitled Document