BE-OSHA Pika fokale : duke përdorur fuqinë e rrjeteve për të promovuar sigurinë dhe shëndetin në punë

BE-OSHA është një organizatë rrjet. Pikat e kontaktit në më shumë se 30 vende evropiane replikojne shërbimet tona të informacionit dhe aktivitetet e fushatës në nivel kombëtar. Mbështetja e tyre entuziaste dhe përkushtimi ka një rëndësi kyçe për nxitjen dhe mbështetjen e  parandalimit të rrezikut në vendin e punës.

https://osha.europa.eu

Pika fokale Kombëtare

Agjencia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë është një rrjet organizativ , me një ” pikë fokale ” në çdo Shtet Anëtar, si dhe në Shoqatën Europiane të  Tregtisë së Lirë ( EFTA ) dhe shteteve  kandidate dhe vendeve  potencial kandidate . Kjo mundëson BE – OSHA që të jetë më i suksesshëm në krijimin e vendeve të punës më të shëndetshme , më të sigurta  dhe më produktive  duke lejuar një shpërndarje më të madhe të informacionit.
Emëruar nga secila qeveri si përfaqësues zyrtar të BE – OSHA -s në atë vend, pikat fokale janë zakonisht autoriteti kompetent kombëtar për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe janë kontribuesit kryesore në zbatimin e programeve të punës së BE – OSHA -së .
Çdo pikë fokale  menaxhon rrjetin e saj tre-palësh të përbërë nga organet qeveritare dhe përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave të punëdhënësve . Ky rrjet ofron të dhëna për punën e BE – OSHA -së dhe mekanizmit për shpërndarjen e produkteve dhe informacione të aktorëve kombëtarë . Përveç kësaj, pikat fokale janë aktive në planifikimin dhe zbatimin e fushatave të BE – OSHA , si dhe në nominimin e ekspertëve kombëtare në grupe dhe seminareve të agjencisë .

 

Shqipëria


Funksionimi i skemës kombëtare të sigurisë dhe shëndetit në punë në Shqipëri

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (SAA ) në qershor 2006 , Shqipëria u bë pjesë e proçesit të Stabilizim-Asociimit. Në këtë kuadër , është bërë përparim i rëndësishëm në lidhje me sigurinë dhe  shëndetin  në punë. ” Strategjia Kombëtare për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ” është hartuar nga qeveria dhe  miratuar nga parlamenti.
‘Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ” është hartuar dhe  miratuar nga parlamenti . Koordinimi është kryer në mes të institucioneve që punojnë në fushën e  sigurisë dhe shëndetit në punë , dhe është forcuar dialogu social .
Pjesëmarrja e Shqipërisë në rrjetin e Agjencisë Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ( EU- OSHA ) është shumë e rëndësishme për funksionimin e skemës kombëtare të sigurisë dhe shëndetit në punë , siç është mbështetja e Agjencisë për Pikën Fokale Kombëtare .
Pika Fokale Kombëtare ka katër role strategjike: organizimin e rrjetit kombëtar , pjesëmarrja në proçedurat këshilluese të agjencisë, menaxhimin e rrjetit të pikës fokale kombëtare  dhe për organizimin e fushatës të ” Javës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ”


 

Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.