Legjislacioni

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon ISHPSHSH

 LIGJ, Nr 10433, date 16.6.2011

 PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 10433/16.06.2011

Kodi i Punes  Shkarko dokumentin

VKM Nr. 594 date 22-12-1997″Per rregjistrin qe mban punedhenesi per punemarresit e tij”  vkm 594_22/12/1997

VKM Nr.513, datë 30.7.2004 “PËR KLASIFIKIMIN E VEPRIMTARISË DHE PËR DOKUMENTACIONIN E PROCEDURËN PËR
DHËNIEN E LEJES NGA INSPEKTORI I PUNËS, PARA VËNIES NË PUNË TË NDËRMARRJES” 513_30/07/2004

VKM Nr .445, date 26.6.2003  PER INSPEKTIMIN E PUNES SE DETAREVE  445_26/06/2003

Legjislacioni lidhur me Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Ligji Nr. 10237 “ Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ”    Ligj_Nr.10237/ 18.02.2010

VKM-ve të dala në zbatim të këtij ligji, përkatësisht:

- VKM-ja Nr 562 datë 03.07.2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.  VKM 562_03.07.2013

- VKM-ja Nr.563 datë 03.07 2013,  Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”. VKM_563_03.07.2013

- VKM-ja Nr.564 datë 03.07.2013, Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”.  VKM_564_03.07.2013

VENDIM KM Nr.312, datë 05.05.2010
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË NË KANTIER”  VKM 312_05.05.2010

VENDIM KM Nr.108, datë 09.02.2011
“PËR AFTËSITË QË DUHET TË PLOTËSOJNË PUNËMARRËSIT, PERSONAT DHE SHËRBIMET E SPECIALIZUARA, QË MERREN ME ÇËSHTJET E SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË”  Vendim_108_9/2/2011

VENDIM Nr.107, datë 9.2.2011 “PËR PËRBËRJEN, RREGULLAT E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË DHE PËRFAQËSUESIT TË PUNËMARRËSVE” Vendim_107_keshilli_i_sigurise

VENDIM  Nr. 788, datë 14.12.2005
PËR PËRCAKTIMIN E AKSIDENTIT NË PUNË OSE PËR SHKAK TË PUNËS Vkm_nr_788_dt_14_12_2005

VENDIM Nr.461, date 22.7.1998

PER REGJISTRIN QE MBAN PUNEDHENESI PER AKSIDENTET NE PUNE DHE PER SEMUNDJET PROFESIONALE 461_22/07/1998

Legjislacioni lidhur me Standartet e Shërbimeve Shoqërore

LIGJ Nr.10 433, datë 16.6.2011
PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË  Ligj_10433_16.06.2011

L I G J Nr. 9355, datë 10.03.2005
PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE  Ligji 9355 dt 10.03.2005

VENDIM Nr. 658, datë 17.10.2005 PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE SHOQËRORE   VKM_658_17.10.2005

VENDIM Nr. 659, datë 17.10.2005
PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, PËR FËMIJËT NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE  VKM_659_17.10.2005

VENDIM Nr. 821, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR TË MOSHUARIT NË QENDRAT REZIDENCIALE VKM_821_06.12.2006

VENDIM Nr. 822, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, NË QENDRAT REZIDENCIALE DHE DITORE VKM 822_06.12.2006

VENDIM Nr.823, datë 6.12.2006
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR TË MOSHUARIT NË QENDRAT DITORE VKM_823_06.12.2006

VENDIM Nr. 512, datë 31.5.2006
PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE  VENDIM 512 31.05.2006

VENDIM Nr.527, datë 23.4.2008
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.512, DATË 31.5.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE”    VENDIM 527 23.04.2008

VENDIM Nr. 195, datë 11.4.2007
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PËR PERSONAT E TRAFIKUAR OSE NË RREZIK TRAFIKIMI  195_11.04.2007

VENDIM Nr.505, datë 13.7.2011 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT
SHOQËROR PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE, NË QENDRAT REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE JOPUBLIKE Vendim i KM_505_13.07.2011

V E N D IM Nr. 209, date 14.4.2006
PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TE DOKUMENTACIONIT TE NEVOJSHEM PER PRANIMIN E PERSONAVE NE
INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR VKM 209, date 14.4.2006

VENDIM Nr. 658 , date 17.10.2005
PER STANDARDET E SHERBIMEVE SHOOERORE  VKM 658, 17.10.2005

 

 

Konventa te ILO te ratifikuara nga Republika e Shqiperise

K 171         PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.171 “MBI PUNËN E NATËS”,       1990 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data e botimit: 26-03-2004;

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.174 “PARANDALIMI I AKSIDENTEVE TË RËNDA NË INDUSTRI, 1993”” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS  Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 40, Faqe 1183; Data e botimit: 25-07-2002;

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË VITIT 2002 TË KONVENTËS NR.155 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURINË NË PUNË, SHËNDETIN DHE MJEDISIN E PUNËS, 1981” Fletorja Zyrtare: Viti 2003, Nr 97, Faqe 4206; Data e botimit: 03-12-2003

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.95 “MBROJTJA E PAGAVE, 1949”,TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 851; Data e botimit: 07-06-2001

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.151 “MARRËDHËNIET E PUNËS (SHËRBIMI PUBLIK)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS  Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data e botimit: 27-12-1998;

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NR.144 “KONSULTIMI TRIPALËSH (STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË PUNËS)” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1131; Data e botimit: 27-12-1998;

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË KONVENTËS NR.143 “PËR PUNËTORËT MIGRANTË (DISPOZITA PLOTËSUESE), 1975” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, BËRË NË GJENEVË  Fletorja Zyrtare: Viti 2005, Nr 63, Faqe 2293; Data e botimit: 16-08-2005;

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.102 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR SIGURIMET SHOQËRORE (STANDARDET MINIMALE) Fletorja Zyrtare: Viti 2005, Nr 95, Faqe 3035; Data e botimit: 15-12-2005

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.176 “SIGURIMI DHE SHËNDETI NË MINIERA, 1995” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1706; Data e botimit: 17-10-2002;

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.154 “BISEDIMET KOLEKTIVE, 1981” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data e botimit: 21-02-2002;

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR. 175 “PUNA ME KOHË TË PJESSHME, 1994” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1714; Data e botimit: 17-10-2002;

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.182 “FORMAT MË TË KËQIA TË PUNËS SË FËMIJËVE, 1999” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 708; Data e botimit: 18-05-2001

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS NR.173 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “MBROJTJA E PRETENDIMEVE TË PUNËTORËVE NË RAST FALIMENTIMI TË PUNËDHËNËSIT”, 1992

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.97 TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “PËR MIGRACIONIN PËR PUNËSIM”, E RISHIKUAR” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 98, Faqe 6683; Data e botimit: 20-12-2004;

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS NR.26 “KRIJIMI I MEKANIZMIT PËR CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928” TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 848; Data e botimit: 07-06-2001

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR SHËRBIMET E PUNËSIMIT, C 88, 1948”KONVENTA E SHËRBIMIT TË PUNËSIMIT C88, 1948 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data e botimit: 03-10-2008

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS (ILO) “PËR POLITIKËN E PUNËSIMIT, C 122, 1964”  Konventa 122           Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7382; Data e botimit: 03-10-2008;

Konventa  87 Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data e botimit: 27-12-1998;

Konventa  88  Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data e botimit: 03-10-2008;

Konventa 131 Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 712; Data e botimit: 18-05-2001;

Konventa  98  Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73;     Data e botimit: 21-02-2002;

Konventa  6    Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data e botimit: 26-03-2004;

 


 

Untitled Document