Historik

Hapat për krijimin dhe funksionimin e Inspektoriatit Shtetror të Punës dhe Çeshtjeve Sociale dhe më pas i ministrisë së Punës

Viti 1992

 • Krijimi i Komitetit të Punës dhe Çështjeve Sociale dhe më pas i Ministrisë së Punës.
 • Misioni i ILO-s në Shqipëri i cili propozon Projektin e ILO-s për zhvillimin e Ministrisë së Punës.

Viti 1993

 • Fillimi i Projektit ILO në Ministrinë e Punës, një ndër komponentët e tij:
 • Krijimi i Inspektoriatit Shtetror të Punës në Shqipëri.
 • Emërohet Inspektori i Parë i punës në Ministrinë e Punës.
 • Del VKM nr 600 që percakton numrin e Inspektorëve të Punës në Shqipëri. Në këtë vendim përcaktohet që ISHP-ja të ketë 48 inspektor pune.

Viti 1994

 • Emërohen 29 “inspektorët e parë të Punës” të cilët atashohen pranë zyrave të punësimit në rrethë
 • Fillojnë vizitat e para të inspektimit.
 • Organizimi dhe Zhvillimi i 5 seminareve rezidencial për trajnimin e inspektorëve nga projekti ILO.
 • Krijimi i Drejtorisë së Inspektoriatit Shtetëroe të Punës .

Viti 1995

 • Miratimi i Ligjit nr. 7986 dt.13.9.1995 “Per Inspektoriatin Shtetëror të Punës”
 • Organizimi dhe zhvillimi i 2 Seminareve rezidencial për trajnimin e inspektorëve nga Projekti ILO si dhe 2 seminare 1 javore për formimin e formuesve të inspektorëve të punës

Viti 1996-1997

 • Rritet numri i inspektorëve të punës si dhe numri i subjekteve të kontrolluara.
 • Organizimi për herë të parë i kontrollit gjeografik të subjekteve në të gjithë vendin nga inspektorët e punës në bashkëpunim me të gjithë sektorët e ministrisë së Punës.

Viti 1998

 • Miratimi i VKM nr 457 dt. 27.7.1998 “Për Statusin e ISHP-së”.
 • Ristrukturimi i Drejtorisë së ISHP-së . Krijimi i Drejtorisë së Kushtëve të Punës dhe Drejtorisë së Inspektimit në Pune. Ne secilën drejtori u krijuan sektorët përkatës.

Viti 1999

 • Vazhdon rritja numerike e inspektorëve të punës në rrethe.
 • Rritet shkalla e bashkëpunimit me institucionet e tjera homologe kontrolluese.
 • Lidhen 4 akt-marrëveshje bashkepunimi: me Ministrinë e Financës, Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Bujqësisë.
 • Thellohet puna për trajnimin dhe kualifikimin e stafit të inspektorëve brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet seminareve, kurseve dhe shkëmbimit të eksperiencës.

Viti 2000

 • Miratimi i VKM-së 419 dt. 04.08.2000 “Për objektet e rrezikshme”
 • Rinovimi i Akt-Marreveshjes me Institutin e Shendetit Publik.
 • Zhvillohen seminare kualifikimi me ekspert belg dhe turq, si dhe seminar i perbashkët me Instittutin e Sigurimeve Shoqerore.

Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.