Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:

  • Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike çdo vit.
  • Leje pune për ushtrimin e aktivitetit kur subjekti e hap për here të parë.( V.K.M. nr.513, datë 30.7.2004 “Për klasifikimin e veprimtarisë dhe për dokumetacionin e procedurën për dhenien e lejes nga inspektori i punës, para vënies në punë të ndërmarrjes”.)
  • Leje pune për të miturit nga 16 deri ne 18 vjec.( V. K. M. nr. 205, datë 9.5.2002 “Për përcaktimin e punëve të lehta për të miturit”
  • Miratim i lëshuar nga Inspektori i Përgjithshëm për ore jashtë orarit mbi kohen normale të punës në raste të emergjencës.

Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.